قضاوت درباره اثر ادبی و اثر اقتباسی نباید دیگری را محدود کند
همدیگر را نمی‌شناسیم
در مرحله اول به داستان نیاز داریم
کتاب‌ها میوه هستند و اقتباس‌ها مربا
تنها گزینه پیش‌رو، وفاداری به داستان است
به گفت‌وگوهای جدی میان نویسندگان و کارگردانان نیاز داریم
سازندگان عروسک و طراحان کاراکتر باید بیشتر باهم همکاری کنند
پایه سوم ادبیات و سینما در اقتباس، مخاطب است
به گروهی نیاز داریم بتوانند داستان را آداپته کنند
کتاب‌ها و فیلم‌ها درست مثل سیب‌ها و پرتقال‌ها هستند
فیلم‌هایی که احتمالا نمی‌دانستید براساس کتاب ساخته شده‌اند
دیدن اینکه کتاب‌هایت به فیلم بدل می‌شوند، مانند دیدن این است که گاوی که پروار کرده‌ای به هزاران تکه
فیلم‌هایی که احتمالا نمی‌دانستید براساس کتاب ساخته شده‌اند2