افسانه فریدون


امتیاز اقتباسی بودن اثر

افسانه فریدون -

0.00 Avg rating0 Votes
مجموعه:افسانۀ فریدون
ناشر:مهاجر
ژانر: NA
نویسنده:
نوبت چاپ: 1
تاریخ انتشار: 94
قیمت:(ریال) 100000
حجم صفحات:192
نوع جلد: جلد نرم
ISBN13:9789642251483

بازنویسی های زیادی بر اساس شاهنامه فردوسی نوشته شده است. افسانه فریدون هم یکی از آنهاست. اما این اثر با  بازنویسی های وفادار به متن اصلی تفاوت دارد. 

نویسنده تلاش کرده داستان های ناگفته  ای را به متن اصلی اضافه کند. به عنوان مثال در این اثر فرآیند بزرگ شدن و بالیدن فریدون، همراهی موجوداتی مثل عقاب یا دیوهای نیکوکار با او و از همه مهمتر همدستی طبیعت با شخصیت های اسطوره ای نیک دیده می شود. در این اثر از فریدون یک شخصیت افسانه ای و نه اسطوره ای ساخته شده است. 

افسانه فریدون در سه جلد و در قالب بیست داستان پیوسته  نوشته شده است. 

در جلد اول از کودکی تا نوجوانی فریدون را می خوانیم. از تدبیر ارمایل و گرمایل برای نجات جوانان تا همراهی حیوانات برای نجات جان فریدون.

د رجلد دوم که شش داستان پیوسته است تا مبارزه آزادیخواهانه پیروزه علیه ضحاک را می خوانیم. 

در جلد سوم  درباره تلاش ضحاک برای پیدا کردن جام جم و حمله فریدون و یارانش برای مبارزه با ضحاک، تا به  بند کشیدن او می خوانیم. 


فرانک به همراه گاو اساطیری پرمایه تلاش می کند فریدون را از شهر ضحاک نجات بدهد. مردان ضحاک می توانند به شکل گرگ و خرس در بیایند. آنها مادر و پسر را محاصره می کنند. گاو اساطیری با آنها می جنگد و ظاهرا فدا می شود. اما بعدا به شکل پیرمرد خردمندی به آنها کمک می کند.در این مسیر شب تاز که همسن فریدون است از شهر ضحاک فرار کرده و به هوادار فریدونمی شود. البته شب تاز از نسل دیوهای نیکوکار است. 

مردم در شهراز ارمایل و گرمایل بیزارند. آنها نمی دانند این دو آشپز در کار نجات جان جوان های شهر هستند. وقتی ضحاک می خواهد جان تنها آموزگار شهر را بگیرد فریدون و آشپزها آموزگار را نجات می دهند. 


اساطیر و موجودات شگفت انگیز همیشه دستمایه خوبی برای انیمیشن بوده اند. فریدون و ضحاک ظاهرا داستان آشنایی برای مخاطب است. اما روایت محمدرضا محمدی نیکو از ناگفته های شاهنامه است و به همین دلیلی بخش هایی از این کار برای مخاطب تازه است. زاویه دید راوی در این اثر چشمی است. همزیستی انسان و دیو و همیاری پرندگان برای غلبه بر نیروهای شر این اثر را جذاب کرده است. شاید برای اقتباس نیاز باشد بعضی داستان ها در هم ادغام شوند. در این اثر هم فضای داخلی هست و هم خارجی. اثر پر از ماجرا است.                  

_

_

_

نظرات

Required fields are marked *. Your email address will not be published.